Gebruiksvoorwaarden

Aanvaarding van de voorwaarden

Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met de voorwaarden die hieronder staan beschreven. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik deze site dan niet. Controleer deze voorwaarden regelmatig op wijzigingen. U verdere gebruik van deze site, na het uitbrengen van wijzigingen van deze voorwaarden, betekent dat u akkoord gaat met deze wijzigingen.

B&G onderhoud deze site vanuit haar kantoor in de Verenigde Staten. B&G beweert niet dat het materiaal op deze site geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere gebieden van de wereld. Degenen die ervoor kiezen deze site te bezoeken vanuit andere landen, doen dit op hun eigen initiatief en zijn verantwoordelijk om te voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften van dat land. Iedere claim met betrekking tot deze site of het gebruik ervan worden bepaald door en geïnterpreteerd overeenkomstig de wetten van de Staat van Oklahoma, zonder rekening te houden met tegenstrijdige wettelijke bepalingen van andere landen. Ieder geschil dat voortvloeit uit of betrekking heeft op uw gebruik van deze site, wordt voorgelegd aan de staat en federale rechtbanken in Tulsa County, Oklahoma en u gaat ermee akkoord dat deze rechtbanken uitspraken doen over deze geschillen. U gaat ermee akkoord om afstand te doen van alle verdedigingen met een gebrek aan persoonlijke jurisdictie en forum non-conveniens en stemt u ermee in dat het proces kan worden ingericht op een wijze die door de toepasselijke wet of rechtbank is geautoriseerd.

Afwijzing van garanties

Het is de bedoeling van B&G dat het materiaal op deze site nauwkeurig is. Deze materialen kunnen echter onnauwkeurigheden, typografische fouten of andere fouten bevatten. B&G mag op ieder gewenst correcties en wijzigingen aan deze materialen aanbrengen. B&G behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst wijzigingen of verbeteringen aan producten aan te brengen, zonder de verplichting om dergelijke verbeteringen of wijzigingen aan te brengen aan producten die eerder geproduceerd zijn of producten, programma's of services te beëindigen zonder kennisgeving .

DE MATERIALEN OP DEZE SITE WORDEN GELEVERD "AS IS" EN ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND. VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT,  WIJST B&G ALLE GARANTIES AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN ZONDER HET INTELLECTUEEL EIGENDOM VAN DERDEN TE SCHENDEN.

Beperking van aansprakelijkheid

B&G kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik – of de onbekwaamheid van het gebruik – van de materialen op deze site. Dit omvat, maar is niet alleen beperkt tot, het verlies van gegevens of verlies van winst, zelfs als B&G gewezen is op de mogelijkheid van dergelijke schaden.

Links

Deze site kan links naar sites van derden bevatten. B&G is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte sites. B&G biedt deze links alleen aan gebruikers aan uit oogpunt van gemak, maar conformeert zich niet met de bedrijven of inhoud van de gelinkte sites.